Kontakt

Friedrich-Bayer-Realschule
Jung-Stilling-Weg 45
42349 Wuppertal

Tel. : 0202/40634 oder 563-5134

Fax.: 0202 – 563 310651